Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine br. 88/2001) Skupština Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva na svojoj sjednici održanoj

03. prosinca 2004. godine donosi

Statut

Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje udruga – Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo ( u daljem tekstu: HID ); ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada HID -a; članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju udruge; tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (u daljem tekstu se koristi skraćeni naziv – HID . Sjedište HID -a je u Zagrebu.

Članak 3.

HID djeluje na području Republike Hrvatske. Radi ostvarenja svojih ciljeva i realizacije programa rada, HID surađuje s drugim organizacijama, institucijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te pojedincima iz istog ili srodnih područja i struke.

Članak 4.

HID ima svojstvo pravne osobe, a registrirano je kao udruga pri Ministarstvu uprave RH. HID zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Članak 5.

Rad HID -a je javan, što podrazumijeva redovito informiranja javnosti o radu HID -a.

Članak 6.

HID ima okrugli pečat promjera 30 mm s natpisom: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo – HID .

II. CILJEVI I DJELATNOSTI HID-a

Članak 7.

Opći je cilj HID -a okupiti zainteresirane informacijske i dokumentacijske stručnjake za rad na unapređenju informacijskih i dokumentacijskih službi, omogućiti razmjenu mišljenja i iskustava i koordinirati njihova nastojanja, štititi i promovirati strukovne interese članova HID -a i zalagati se za njihov društveni ekonomski položaj te unapređivati primjenu profesionalne odgovornosti u profesiji informacijsko-dokumentacijski stručnjak.

Osnovni poslovi i djelatnosti HID -a su:

· razvitak informacijskih i dokumentacijskih znanosti i djelatnosti, uključujući prikupljanje, obradu, pohranjivanje, pretraživanje, upravljanje, analizu, sintezu, prijenos i diseminaciju dokumenata, podataka, informacija i znanja, i s tim u vezi istraživanje promjena u široj društvenoj sredini za sva područja ljudskog znanja i djelovanja;

· organiziranje razmjene informacija i podataka sa svijetom u suradnji s vladinim i nevladinim domaćim, inozemnim i međunarodnim (UNESCO, UNIDO, EUSIDIC i dr.) organizacijama;

· poticanje razvoja slobodnog protoka, dostupnosti i otvorenosti kanala znanstvenih, stručnih i javnih informacija što proizlazi iz prava korisnika na informiranost uz stvaranje uvjeta jednake dostupnosti informacijama bez diskriminacije;

· unapređivanje stručnog znanja kroz formalno i permanentno usavršavanje informacijskih i dokumentacijskih stručnjaka, organiziranjem domaćih i međunarodnih skupova, radionica i dr.;

· rad na promoviranju važnosti poštivanja stručnih etičkih načela informacijskih stručnjaka u svim odnosima u skladu s etičkim načelima informacijskih stručnjaka usvojenim od strane članica Europskog vijeća informacijskih društava

· proučavanje potreba i navika korisnika u svrhu njihovog usavršavanja i što boljeg korištenja informacijskih i dokumentacijskih službi;

· promoviranje korištenja i istraživanja suvremenih informacijskih tehnologija za upravljanje, analizu i diseminaciju informacija te praćenje njihovog utjecaja na društvo;

· poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija kao i glasnika HID -a;

· zastupanje informacijskih i dokumentacijskih stručnjaka Hrvatske u kontaktu s domaćim, inozemnim i međunarodnim organizacijama i tijelima;

· poticanje stvaranja ogranaka HID -a širom zemlje te sekcija odnosno komisija s posebnim stručnim ili znanstvenim ciljem ovisno o interesu članstva;

· informacijske ekspertize.

III. ČLANSTVO

Članak 8.

Članstvo HID -a sastoji se od slijedećih kategorija:

1. Redovni član HID -a

2. Pridruženi član

3. Počasni član

4. Inozemni član

5. Podupirajući član

Članak 9.

Redovnim članom HID -a može postati prvenstveno djelatnik informacijske i dokumentacijske struke, koji je bilo formalnim obrazovanjem ili iskustvom u radu stekao odgovarajuće znanje i tome stekao zvanje informacijskog i/ili dokumentacijskog stručnjaka.

Redovnim članom može postati i svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija je aktivnost povezana s informacijskim i dokumentacijskim znanostima i djelatnostima. Predstavnika pravne osobe u Skupštini HID -a imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Pridruženim članom HID -a može postati djelatnik u zvanju iz drugih struka koji svojim radom doprinosi informacijskim znanostima i djelatnostima. Njegov pristup odobrava i potvrđuje Upravni odbor HID -a na prijedlog jednog od svojih članova. Pridruženi član ne može biti biran u kolegijalne organe HID -a.

Počasnim članom HID -a može postati osoba osobito zaslužna za razvitak informacijskih i dokumentacijskih djelatnosti, njihovih ustanova ili samog HID -a, na prijedlog Upravnog odbora , a uz potvrdu Skupštine HID -a.

Inozemnim članom HID -a postaje osoba na osnovu vlastitog zahtjeva kojeg odobrava Upravni odbor HID -a.

Podupirajućim članom može postati domaća ili strana pravna osoba koja je voljna nekim svojim aktivnostima ili financijskom potporom podržati rad HID -a bez da nameće obaveze HID-u. Podupirajući član može imati svog predstavnika u Skupštini HID -a ali bez prava glasa. .

Članak 10.

Redovni članovi HID -a imaju pravo:

· sudjelovati u radu i programu HID -a;

· davati primjedbe i prijedloge za rad HID -a;

· tražiti zaštitu u slučaju ometanja stručne djelatnosti;

· birati i biti birani u organe HID -a.

Članak 11.

Redovni članovi HID -a dužni su:

· ostvarivati ciljeve HID -a;

· čuvati i podizati ugled informacijsko-dokumentacijske struke;

· poduzeti sve razborite mjere opreza kako bi se izbjegli sukobi interesa;

· otkloniti sve postojeće sukobe interesa;

· poštivati druge stručnjake u struci;

· neprestano obnavljati vlastita stručna znanja;

· u svakodnevnom poslovanju ukazivati na važnost poštivanja stručnih etičkih načela;

· biti nepristrani u odnosu s korisnicima;

· čuvati tajnost osobnih korisničkih podataka;

· priznati i otkloniti sve slučajne pogreške u radu;

· pridržavati se odredaba Statuta;

· pridržavati se cjelokupnog sustava pravnih normi i etičko-moralnih načela u Republici Hrvatskoj

· uredno plaćati članarinu i eventualne druge financijske obveze prema HID -a;

· konstruktivno surađivati s organima HID -a, kao i drugim članovima u izvršenju programa rada HID -a;

Članak 12.

Članstvo u HID -u prestaje:

· svojevoljnim istupom iz HID -a;

· isključenjem uslijed nepridržavanja odredaba Statuta;

· prestankom rada HID -a.

Članak 13.

U slučaju grubog kršenja odredaba Statuta, redovni član može biti isključen iz HID -a. Odluku o tome donosi Etičko povjerenstvo . Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 30 dana. Odluka Etičkog povjerenstva je konačna.

IV. TIJELA HID-a

Članak 14.

Tijela HID -a su: Skupština , Upravni odbor , Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo . Skupština bira Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etičko povjerenstvo i druga pomoćna tijela.

Članak 15.

Skupština HID -a je najviše tijelo, a čine je sve fizičke osobe članovi HID -a i predstavnici pravnih osoba. Skupština može biti redovna i izvanredna. Redovna skupština održava se svake godine, a izvanredna po potrebi. Skupštinu saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi HID -a, ili Upravni odbor, ili Nadzorni odbor ili najmanje 20 članova HID -a. Radom Skupštine rukovodi predsjednik Upravnog odbora.

Članak 16.

Skupština HID -a:

· donosi Statut i odlučuje o njegovim dopunama i izmjenama;

· bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva

· bira predsjednika Upravnog odbora

· donosi godišnji program rada HID -a i druge akte iz svoje nadležnosti;

· raspravlja o podnijetim izvještajima i prijedlozima Upravnog odbora i svojih članova, žalbama članova, te donosi o njima svoje zaključke;

· daje smjernice i upute za rad Upravnog odbora ;

· odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

· donosi odluku o visini članarine

Članak 17.

Dnevni red zasjedanja Skupštine predlaže i utvrđuje radno predsjedništvo. Radno predsjedništvo sastoji se od 3-5 članova. Kandidate za članove radnog predsjedništva i njegova predsjednika može predložiti svaki prisutni član Skupštine .

Dopune ili izmjene dnevnog reda Skupštine ima pravo predložiti svaki prisutni član Skupštine .

Članak 18.

Tijekom zasjedanja svaki član Skupštine ima pravo sudjelovati u raspravi o pitanjima na dnevnom redu i davati svoje primjedbe i prijedloge. Svaki član Skupštine ima i druga prava, kao i dužnosti utvrđene ovim Statutom.

Članak 19.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na zasjedanju prisutna većina njenih članova.

Glasanje na Skupštini je javno, dizanjem ruku, ili tajno, ako tako odluči Skupština . Svaki član Skupštine može glasati “za” ili “protiv” prijedloga, a može se i uzdržati od glasanja. Zaključci i drugi akti Skupštine donose se većinom glasova prisutnih članova.

Članak 20.

Upravni odbor :

· rukovodi HID -om i njegovim radom putem suradnje i koordinacije sveukupnih aktivnosti članova;

· utvrđuje prijedlog Statuta i prijedloge njegovih dopuna i izmjena;

· podnosi Skupštini prijedloge programa rada i drugih akata;

· brine o provedbi akata i zaključaka Skupštine ;

· podnosi Skupštini izvještaj o svojem radu i radu HID -a;

· donosi odluku o promjeni sjedišta HID -a.

· bira zamjenika predsjednika Upravnog odbora te tajnika Upravnog odbora između vlastitih članova

· Upravni odbor ima i druge dužnosti, kao i prava utvrđena ovim Statutom.

Članak 21.

Upravni odbor jest izvršno tijelo Skupštine , a čine ga 7 izabranih članova.

Članak 22.

Upravni odbor bira Skupština na vrijeme od četiri godine, članovi Upravnog odbora mogu obnašati tu dužnost najviše dva puta uzastopce. Članstvo u Upravnog odboru prestaje istekom mandata, ostavkom ili opozivom. Svaki prisutni član Skupštine ima pravo predlagati kandidate za Upravni odbor .

Članak 23.

Predsjednik Upravnog odbora :

· rukovodi radom Upravnog odbora ;

· potpisuje akte Upravnog odbora ;

· brine o provođenju zaključaka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora ;

· predstavlja i zastupa HID pred drugim domaćim, inozemnim i međunarodnim organizacijama i tijelima.

· koordinira rad članova i brine o provedbi zaključaka

· obavlja druge dužnosti i prava utvrđena ovim Statutom

Članak 24.

Potpredsjednik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim njegovim pravima i dužnostima.

Članak 25.

Tajnik Upravnog odbora :

· pomaže u pripremi sjednica Upravnog odbora i zasjedanja Skupštine ;

· piše zapisnike sa sjednice Upravnog odbora i zasjedanja Skupštine ;

· obavlja po potrebi i druge administrativne poslove;

· brine se o pečatu HID -a;

· po potrebi obavlja i blagajničke dužnosti.

Članak 26.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo:

· davati primjedbe i prijedloge na pitanje koja su na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora ;

· predložiti raspravu o nekom pitanju.

Članovi Upravnog odbora imaju i druga prava utvrđena ovim Statutom.

Članak 27.

Članovi Upravnog odbora dužni su:

· prisustvovati sjednicama Upravnog odbora ;

· izvršavati preuzete dužnosti i zadatke;

· provoditi program rada HID -a.

Članovi Upravnog odbora imaju i druge dužnosti utvrđene ovim Statutom.

Članak 28.

Upravni odbor radi na sjednicama. Na prvoj sjednici vrši se podjela dužnosti i zadataka. Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik, koji ujedno predlaže dnevni red sjednice. Dopunu ili izmjenu dnevnog reda sjednice Upravnog odbora ima pravo predložiti svaki njegov član.

Članak 29.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina njegovih članova. Glasanje je javno, dizanjem ruku, ili tajno ako tako odluče članovi. Svaki član Upravnog odbora može glasati “za”, “protiv” ili se može uzdržati od glasanja. Upravni odbor donosi svoje zaključke i druge akte većinom glasova prisutnih članova.

Članak 30.

Odluku o opozivu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva donosi Skupština . Upravni odbor, Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo , Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor , Nadzorni odbor ili Etičko povjerenstvo, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora , Nadzornog odbora ili Etičkog povjerenstva , Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 31.

Radi ostvarenja ciljeva HID -a, Skupština može osnovati svoja pomoćna tijela (komisije, sekcije i sl.). Prilikom osnivanja pomoćnog tijela Skupština će odrediti njegove ciljeve, način rada, trajanje i druge uvjete.

Članak 32.

Nadzorni odbor broji tri člana i dva njihova zamjenika a bira se na četiri godine. Nadzorni odbor bira Skupština iz redova prisutnih članova HID -a. Radom Nadzornog odbora upravlja rukovoditelj kojega izabire Nadzorni odbor iz svojih članova.

Nadzorni odbor povremeno nadzire rad Upravnog odbora i ostalih organa HID -a u smislu cjelokupne djelatnosti, uključivši financijsko i materijalno poslovanje te o tome podnosi pismeni izvještaj Skupštini. O svojim povremenim pregledima i nalazima Nadzorni odbor izvješćuje Upravni odbor barem jednom tijekom godine.

Ako Nadzorni odbor primijeti teže nepravilnosti u vođenju poslova ili ako ustanovi da se iz neopravdanih razloga ne obavljaju važni zadaci iz usvojenog programa rada ili ustanovi grubu povredu Statuta HID -a, obvezan je pokrenuti postupak za sazivanje izvanredne skupštine radi rasprave o tim pitanjima.

Pravovaljane zaključke Nadzorni odbor donosi ako sjednici prisustvuju sva tri člana odnosno njihovi zamjenici. Odbor može imati zajedničku sjednicu s Upravnim odborom kada mora riješiti važna pitanja od zajedničkog interesa. Zajedničke sjednice sazivaju se na dogovoreni poziv predsjednika HID -a i Nadzornog odbora. Uz svoj izvještaj Skupštini Nadzorni odbor predlaže da se članovima Upravnog odbora dade razrješnica.

Članak 33.

Etičko povjerenstvo pomoćno je tijelo HID -a koje se sastoji od 3 člana koje bira Skupština iz redova prisutnih članova HID -a na pet godina. Radom Etičkog povjerenstva upravlja rukovoditelj kojega izabire Etičko povjerenstvo iz svojih članova.

Članak 34.

Etičko povjerenstvo :

· promovira deontološko-etička načela za informacijske stručnjake

· odlučuje u pitanjima nepoštivanja etičkih načela članova HID -a;

· raspravlja o spornim situacijama s kojima se članovi HID-a susreću u obavljanju vlastite stručne djelatnosti

· obavlja savjetodavnu funkciju u odlučivanju o postojećim i budućim djelatnostima HID -a s deontološkog aspekta profesije informacijski stručnjak

Članak 35.

Etičko povjerenstvo u svom radu odlučuje većinom glasova te pruža mišljenje o načinu rješavanja spornih pitanja Upravnom odboru . Etičko povjerenstvo podnosi Upravnom odboru izvješće o svojem radu najmanje jednom godišnje.

V. MATERIJALNA SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 36.

Materijalna sredstva HID -a su:

· članarine;

· prihodi iz vlastite djelatnosti (organizacija stručnih skupova, izdavačka djelatnost, ekspertize i dr.);

· sredstva dobivena za rad iz odgovarajućih državnih fondova;

· dotacije, darovi, legati, dobrovoljni prilozi;

· drugi izvori prihoda u skladu sa zakonom.

Za posebne akcije HID -a zainteresirani članovi osiguravaju financijska sredstva posebnim ugovorima.

Članak 37.

HID raspolaže financijskim sredstvima suglasno s programom rada i godišnjim financijskim planovima, koje odobrava Skupština . Završni račun za proteklu godinu Upravni odbor podnosi na odobrenje Skupštini HID -a na redovnoj godišnjoj skupštini.

Članak 38.

Imovinu HID -a čini sva pokretna i nepokretna imovina koja je upisana u inventurnu knjigu HID -a. Pokretnom i nepokretnom imovinom upravlja Skupština . HID -o može formirati i posebne namjenske fondove s kojima također upravlja Upravni odbor .

Članak 39.

Financijsko i materijalno poslovanje HID -a mora biti usklađeno s odgovarajućim zakonskim propisima. Financijska evidencija obavlja se u skladu s blagajničkim poslovanjem. Financijsko poslovanje HID -a vodi se preko žiro-računa kod Zavoda za platni promet. Za svoje obveze HID odgovara cjelokupnom imovinom.

Članak 40.

Financijske i materijalne dokumente potpisuje predsjednik i tajnik HID -a. Kao pripomoć u vođenju financijsko-materijalnog poslovanja HID -a, Upravni odbor može unajmiti usluge stručne osobe, koja bi obavljala poslove računovođe-blagajnika HID -a. Dokumenti o financijskom i materijalnom poslovanju HID -a su javni i dostupni svim članovima.

Članak 41.

Za obavljanje organizacijskih i tehničkih poslova za potrebe HID -a, iznad određenog obujma, može se dati odgovarajuća novčana naknada. Pravilnik o vrsti i visini naknade donosi Upravni odbor . Za poslove trajnog značaja koji po opsegu prelaze mogućnosti volonterskog rada, HID može s pojedincima sklopiti ugovor o privremenom ili trajnom radu.

VI. PRESTANAK RADA HID-a

Članak 42.

HID prestaje postojati:

· odlukom Skupštine koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova njenih članova, te

· odlukom nadležnih organa u državi.

U slučaju prestanka rada HID -a imovinu nasljeđuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ovaj Statut kao i njegove izmjene i dopune, donosi se većinom glasova članova Skupštine . Dopunu i izmjenu Statuta može predložiti Upravni odbor i svaki član Skupštine , a donosi se na isti način i po istom postupku kao i Statut.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini HID -a, a primjenjuje se danom upisa u registar pri Ministarstvu uprave.

U Zagrebu, 03. prosinca 2004.

Predsjednik

Rješenjem od 15. travnja 1998. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske odobrava upis udruge HRVATSKO INFORMACIJSKO I DOKUMENTACIJSKO DRUŠTVO u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 00000572.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo © 2014 Frontier Theme